O AUTORCEBLOGU

by Moni Leoni

Dzień dobry. Mam na imię Moni­ka. Od sied­miu lat miesz­kam na dale­kiej pół­no­cy, gdzie słoń­ce zna­ne jest tubyl­com tyl­ko z opo­wie­ści a zima trwa cały rok (tak myślą nie­tu­tej­si). Mam męża Tom­ka, któ­ry stro­ni od sło­dy­czy ale nało­go­wo kupu­je sło­ni­nę. Jestem mamą dwu­let­nie­go Leona, któ­re­go poziom sło­dy­czy prze­wyż­sza słod­ko­ści całe­go świa­ta. Ocze­ku­je­my razem z moimi kra­sno­lud­ka­mi na naj­młod­sze­go człon­ka naszej rodzin­ki, któ­ry ma się poja­wić już nie­ba­wem. Na blo­gu poru­szam tema­ty od ‘macie­rzyń­stwo to nie baj­ka’ do ‘jak nie oci­pieć na Insta­gra­mie’. Znaj­dziesz tutaj tek­sty do poran­nej kawy oraz takie któ­re leżą mi głę­bo­ko w ser­cu. Oprócz blo­ga pro­wa­dzę tak­że takie cał­kiem przy­jem­ne dla oka kon­to na Insta @moni.leoni

Tek­sty któ­re mogą się Tobie spodo­bać :

Bo kie­dyś przyj­dzie lato

Cze­go lepiej nie prak­ty­ko­wać na Insta­gra­mie

Insta­gram- jak ulep­szyć pro­fil na Insta­gra­mie

Współ­pra­ca na Insta­gra­mie. Nie daj się oszu­kać 

Mama też może mieć czas dla sie­bie

Kil­ka myśli zebra­nych, pły­ną­cych z ser­ca mamy

Zosta­jesz mamą i…

O porów­ny­wa­niu słów kil­ka

P1291694-2

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept