Instagram- przejrzystość i spójność profilu

by Moni Leoni
Instagram przejrzystość i spójność profilu

Na począt­ku kie­dy napi­sa­łam pierw­szy tekst o Insta­gra­mie nie byłam pew­na czy dobrze robię. Po pierw­sze biłam się z myśla­mi bo nie jestem żad­nym auto­ry­te­tem a po dru­gie nikt nie będzie chciał tego czy­tać. Bar­dzo mile mnie zasko­czy­li­ście a Wasze wia­do­mo­ści spra­wi­ły mi ogrom­ną radość. Nie myśla­łam, że ktoś w ogó­le weź­mie na poważ­nie to co napi­sa­łam. A już w ogó­le nie myśla­łam, że dosta­nę wia­do­mo­ści z proś­bą o rady w spra­wie Waszych kont. Z całe­go ser­ca dzię­ku­ję♡

Co naj­bar­dziej przy­cią­ga nowych obser­wa­to­rów ? Pięk­ne zdję­cia. Jed­nak pięk­ne zdję­cia to nie wszyst­ko. Waż­ne żeby wszyst­ko ze sobą współ­gra­ło i nie męczy­ło poten­cjal­ne­go odbior­cy. Na począt­ku war­to okre­ślić w jakim kie­run­ku mają zmie­rzać nasze foto­gra­fie. Może to być połą­cze­nie kil­ku kolo­rów, może to być total­ny misz masz, albo prze­pla­tan­ka zdjęć na jasnym i na ciem­nym tle. Pamię­taj, że pięk­no to poję­cie względ­ne. Dla mnie zdję­cie może być pięk­ne, ale dla Cie­bie już nie­ko­niecz­nie. Chcia­ła­bym pod­kre­ślić, że tutaj nie cho­dzi o to aby trzy­mać się jakiś wyzna­czo­nych ram. Jeśli jesteś na Insta­gra­mie po to aby się bawić, pozna­wać ludzi, pro­wa­dzić biz­nes, czy budo­wać spo­łecz­ność, pamię­taj o jed­nym — Two­je zdję­cia to Two­ja wizy­tów­ka. Nie powiem Ci jak masz je obra­biać, albo jaki styl do Cie­bie pasu­je. Mogę tyl­ko napi­sać, że ład­ne i przej­rzy­ste zdję­cia to jest to. Wła­ści­wie tutaj nie cho­dzi tyl­ko o kolo­ry. Cho­dzi o to co chcesz poka­zać. To musi być cząst­ka Cie­bie.

Jeśli czu­jesz, że Two­ja siat­ka nie wyglą­da przej­rzy­ście zasta­nów się co możesz zro­bić. Dla mnie naj­waż­niej­szą rze­czą i kro­kiem do przej­rzy­sto­ści spój­no­ści zara­zem jest ten sam spo­sób obrób­ki zdjęć. Nie musisz kupo­wać pro­fe­sjo­nal­ne­go pro­gra­mu. Tutaj świet­nie spraw­dzi się VSCO. Jest dar­mo­wy i niczym nie ustę­pu­je Ligh­tro­omo­wi. To ide­al­ny pro­gram dla foto­gra­fa ama­to­ra oraz pro­fe­sjo­na­li­sty. Nie muszę chy­ba pisać, że przy zdję­ciach robio­nych byle­jak nawet naj­lep­szy filtr będzie wyglą­dał nie­ko­rzyst­nie, praw­da ?

Według mnie świet­nie spraw­dza się prze­pla­tan­ka. Załóż­my, że doda­łeś dwa zdję­cia na ciem­nym tle. Żeby nadać lek­ko­ści ogól­ne­mu wyglą­do­wi Two­jej siat­ki na Insta, następ­ne zdję­cie jakie dodasz, może być na jasnym tle. Będzie to faj­ny prze­ryw­nik i lek­kie odświe­że­nie. Nie musisz podą­żać śle­po za tym co piszę. Wypra­cuj swój wła­sny styl i wte­dy będziesz wie­dzieć cze­go chcesz i jak chcesz żeby wyglą­da­ło.

Przej­rzy­sty pro­fil to taki gdzie widać co chcesz poka­zać. Jeśli jesteś cie­ka­wy to odsy­łam do ostat­nie­go posta w któ­rym pisa­łam o oczo­plą­sie na insta­gra­mo­wym pro­fi­lu.

Uwa­żam, że sku­pia­nie wokół jed­ne­go pro­fi­lu kil­ku tema­tów zdjęć jest jak naj­bar­dziej ok. Waż­ne żeby zacho­wać umiar i być kon­se­kwent­nym. Czę­sto kole­żan­ki zakła­da­ły po dwa kon­ta i pro­wa­dzi­ły osob­no pro­fi­le z jedze­niem i macie­rzyń­stwem. Niby dobre roz­wią­za­nie i przej­rzy­ste, ale wszyst­kie tema­ty są ponie­kąd ze sobą zwią­za­ne i według mnie moż­na je ze sobą spo­koj­nie pogo­dzić np. life­sty­le mat­ki któ­ra lubi jeść. Ja nie ogar­niam czę­sto jed­ne­go pro­fi­lu na Insta­gra­mie a co dopie­ro dwa albo trzy:)

Może zosta­nę przy tema­ty­ce zdjęć. Uwa­żam, że wie­le tema­tów moż­na łączyć i będą ze sobą świet­nie współ­gra­ły. Kwia­ty i kawa;), jedze­nie, dzie­ci, macie­rzyń­stwo. Może się zda­rzyć tak, że nie­któ­re zdję­cia będą się cie­szy­ły lep­szym bądź gor­szym zain­te­re­so­wa­niem. Moja rada jest taka : nie przej­muj się. Pro­wadź pro­fil tak jak Ty chcesz i w zgo­dzie z wła­snym ja. Sta­raj się łączyć tema­ty ze sobą tak żeby było widać spój­ność. Ale uwa­żaj żeby nie popa­dać w skraj­no­ści.

Musisz pamię­tać, że ludzie zaczę­li obser­wo­wać Twój pro­fil z okre­ślo­ne­go powo­du. Lubią Two­je fla­tla­je, zdję­cia kwia­tów na para­pe­cie, kadry z miesz­ka­nia, zdję­cia psia­ka itd. Dla­te­go waż­ne jest aby za bar­dzo nie odbie­gać tema­ty­ką od tego co publi­ku­jesz, ale też nie możesz pozwo­lić na to aby ktoś wybie­rał za Cie­bie co powi­nie­neś a cze­go nie możesz publi­ko­wać. Jeśli koniecz­nie pra­gniesz się czymś podzie­lić ze swo­imi obser­wa­to­ra­mi a jed­nak kadr nie bar­dzo pasu­je do siat­ki (nie oszu­kuj­my się, nie wszyst­kie zdję­cia są publi­ko­wa­ne, bo czę­sto nie pasu­ją i już), masz od tego insta sto­ry:) Doda­waj, dziel się faj­ny­mi chwi­la­mi. Dla mnie jest to roz­wią­za­nie ide­al­ne. I co naj­waż­niej­sze, zdję­cia i fil­my możesz doda­wać jeden po dru­gim i nikt Ci nie zarzu­ci, ze ‘spa­mu­jesz’.

Jeśli macie jakieś pyta­nia, albo proś­by posto­we, pisz­cie śmia­ło:)

Ści­skam moc­no, Moni:*

Witaj mój dro­gi Czy­tel­ni­ku:* Cie­szę się, że prze­brną­łeś przez lawi­nę liter. Jeśli spodo­bał Ci się ten tekst, podziel się nim z przy­ja­cie­lem. Może i jego zain­spi­ru­je. Możesz odwie­dzić mój mały, kwa­dra­to­wy świat @moni.leoni tutaj jest mnie naj­wię­cej. Jeśli lubisz kolor różo­wy, będziesz zachwy­co­ny:) Ści­skam moc­no, Moni:*

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept