KOC Z WEŁNY CZESANKOWEJ

by Moni Leoni
KOC Z WEŁNY CZESANKOWEJ

Post o kocu z weł­ny cze­san­ko­wej był już na blo­gu, nie­ste­ty jak wie­cie stra­ci­łam wszyst­kie posty. Posta­no­wi­łam jed­nak zamie­ścić zno­wu wpis o kocy­ku, bo bar­dzo czę­sto pisze­cie do mnie o info do skle­pów i namia­ry na tuto­ria­le z któ­rych korzy­sta­łam. Zro­bie­nie same­mu tego koca, nie jest trud­ne, ale tro­chę cza­so­chłon­ne. Jeśli już nabie­rze­cie wpra­wy, będzie­cie w sta­nie taki koc zro­bić w kil­ka godzin. Ja musia­łam robić czę­sto prze­rwy. Byłam w siód­mym mie­sią­cu cią­ży i okrop­nie bola­ły mnie ple­cy.

Z kil­ku wska­zó­wek jakie mogę Wam dać, to to, że nic na siłę i na hura. Ja mia­łam kil­ka podejść. Robi­łam dwa rzę­dy i pru­łam i tak kil­ka razy. Tak­że nie zra­żaj­cie się. Koc prze­pla­ta­łam na leżą­co i takiej meto­dy doty­czą zamiesz­czo­ne tuto­ria­le. Nie nawle­ka­łam na ręce. Wyda­je mi się, że meto­da na leżą­co jest łatwiej­sza, bynaj­mniej dla mnie. Oczy­wi­ście koc z weł­ny cze­san­ko­wej nie jest typo­wym kocem. Jest cięż­ki i tro­chę nie­po­ręcz­ny. Te z Was, któ­re już są w jego posia­da­niu wie­dzą, że zaj­mu­je wie­le miej­sca i prze­no­sze­nie go może umę­czyć:)

Uwa­żam jed­nak, że jeśli jest moż­li­wość wyko­na­nia takie­go koca same­mu, to war­to sko­rzy­stać. Cena jest niż­sza i satys­fak­cja muro­wa­na. Wiem, że taki koc zro­bi­ła Domi­ni­ka smal­le­ve­ry­day­joys co mnie ogrom­nie cie­szy, bo kocyk wyszedł pięk­ny. Naj­waż­niej­sze są chę­ci:) Daj­cie znać, czy sko­rzy­sta­ły­ście z posta i zro­bi­ły­ście swój wła­sny kocyk. Jeśli ktoś z Waszych zna­jo­mych chciał­by zro­bić taki koc, śmia­ło udo­stęp­nij­cie ten post, będzie mi bar­dzo miło.

Uści­ski,

Moni

Sklep Eks­pre­sja Art 

Sklep Filart

Jak zro­bić koc z weł­ny cze­san­ko­wej I

Jak zro­bić koc z weł­ny cze­san­ko­wej II

Jak zro­bić podusz­kę z weł­ny cze­san­ko­wej

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept